Roztrzygnięcie konkursy

Zakończony

Konkurs - Sponsorem nagród jest Willa "Nova", 58-580 Szklarska Poręba ul. Krótka 16 - do wygrania 2 noclegi dla 4 osób w okresie 25-27 października 2019 r.

Zagadka konkursowa

konkurs do wygrania nocleg

Sponsor:

Regulamin konkursu

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 Nr 201 poz. 1540).

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest "TENET" Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze 58-500, ul. Wincentego Pola 8, KRS: 0000746367.
2. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/szklarska.noclegi w okresie od 19.09.2019 do 16.10.2019.
3. Sponsorem nagród jest Willa Nova ul. Krótka 16, 58-580 Szklarska Poręba zwana dalej Sponsorem.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, nie będące pracownikami lub członkami rodzin Organizatora i Sponsora.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
- posiadanie przez uczestnika zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
- udzielenie Organizatorowi zgody na dostęp do publicznych informacji uczestnika, udostępnianych na profilu w serwisie Facebook oraz zgody na udostępnienie danych osobowych umożliwiających odbiór nagrody.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem połączenia z serwisem Facebook.

NAGRODY
1. Laureatem konkursu zostaje osoba, która jako pierwsza rozwiąże zagadkę. Organizator nie wyklucza wręczenia nagród pocieszenia.
2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Odbiór nagród pocieszenia wyłącznie osobisty.
3. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości zamieszczonej w komentarzu pod postem konkursowym, nie później niż 2 dni po zakończeniu konkursu.
4. Szczegóły odbioru nagrody zostaną przekazane laureatowi w wiadomości prywatnej.
5. Organizator ma prawo podać dane laureata na Fanpage'u.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane uczestnika podane po wygraniu konkursu, a które mogą uniemożliwić odbiór nagrody.

REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania konkursu, uczestnicy winni zgłaszać w czasie trwania konkursu lub nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia konkursu.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana przez organizatora.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres email: bok@tenet.info.pl lub listem poleconym na adres organizatora.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.
2. Ewentualne spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania.
4. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania konkursu lub jego zakończenia w każdym czasie w jego trakcie bez podania przyczyn. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage-u.Licznik:158