Konkurs - Sponsorem nagród jest Brick City - Wystawa Klocków, 58-580 Szklarska Poręba ul. Jedności Narodowej 5 - do wygrania vouchery na wystawęZagadka konkursowa

konkurs do wygrania zniżki

Sponsor:

Regulamin konkursu

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 Nr 201 poz. 1540).

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest "TENET" Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze 58-500, ul. Wincentego Pola 8, KRS: 0000746367.
2. Konkurs jest prowadzony jest w 2 turach na stronie www.facebook.com/szklarska.noclegi w okresie od 05.12.2019 do 15.01.2020.
3. Sponsorem nagród jest Brick City - Wystawa Klocków, 58-580 Szklarska Poręba ul. Jedności Narodowej 5 zwana dalej Sponsorem.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, nie będące pracownikami lub członkami rodzin Organizatora i Sponsora.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest:
- posiadanie przez uczestnika zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
- zastosowanie się do wytycznych zamieszczonych w poście konkursowym na http://www.facebook.com/szklarska.noclegi
- udzielenie Organizatorowi zgody na dostęp do publicznych informacji uczestnika, udostępnianych na profilu w serwisie Facebook oraz zgody na udostępnienie danych osobowych umożliwiających odbiór nagrody.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem połączenia z serwisem Facebook.

NAGRODY
1. Laureatami konkursu zostają osoby, które :
- jako pierwsze rozwiążą zagadkę,
- w ostatnich 3 mc-ach nie wygrały głównej nagrody w konkursach organizowanych przez Tenet.
W jednej turze organizator wyłoni 1 laureata. Organizator nie wyklucza wręczenia nagród pocieszenia.
2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. Odbiór nagród pocieszenia wyłącznie osobisty.
3. Laureat zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości zamieszczonej w komentarzu pod postem konkursowym, nie później niż 2 dni po zakończeniu konkursu.
4. Szczegóły odbioru nagrody zostaną przekazane laureatowi w wiadomości prywatnej.
5. Organizator ma prawo podać dane laureata na Fanpage'u.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane uczestnika podane po wygraniu konkursu, a które mogą uniemożliwić odbiór nagrody.

REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania konkursu, uczestnicy winni zgłaszać w czasie trwania konkursu lub nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia konkursu.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie będzie rozpatrywana przez organizatora.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres email: bok@tenet.info.pl lub listem poleconym na adres organizatora.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa polskiego.
2. Ewentualne spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania.
4. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania konkursu lub jego zakończenia w każdym czasie w jego trakcie bez podania przyczyn. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage-u.Licznik:126